Форми на обучение – учебна 2022-2023 г.

Форми на обучение на учениците в «Цар Симеон Велики» : дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана.
Обучението в дневна форма се организира в паралелки и групи.
Обучението в самостоятелната и в индивидуалната форма се организира за отделен ученик.
Обучението в комбинираната форма се организира за отделни учебни предмети – за отделен ученик.
Съгласно чл. 111 от ЗПУО и настоящия правилник в индивидуална форма може да се обучават:
1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна или комбинирана форма за повече от 30 последователни учебни дни;
2. ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
3. ученици с изявени дарби;
4. ученици със специални образователни потребности при условията на чл. 107, ал. 4 от ЗПУО.
Индивидуалната форма включва индивидуални учебни часове и текущо оценяване или изпити за определяне на срочна или годишна оценка. Обучението се осъществява по индивидуален учебен план.
Съгласно чл. 112.от ЗПУО и настоящия правилник в самостоятелна форма може да се обучават:
1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
2. ученици в задължителна училищна възраст – по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
3. ученици с изявени дарби;
4. лица, навършили 16 години.
Самостоятелната форма включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. При самостоятелна форма на обучение се прилага училищният учебен план за дневна форма.
Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по ал.1, т. 2 имат право да се явят на две редовни сесии: първа – през м. Януари 2022 г. /10.01.-25.01.2022 г./ и м. Април 2022 г. /11.04.-29.04.2022 г./като родителите на учениците предварително в заявление, подадено през предходния месец посочват изпитите, на които ученикът ще се явява. Изпитите се провеждат с начален час: 13,30, в зала 401 в сградата на училището. Учениците по ал. 1, т. 2, които се обучават в самостоятелна форма по желание на родителите и не постигнат необходимите компетентности в съответния клас, продължават обучението си при спазване на изискванията на ЗПУО в друга форма на обучение, препоръчана от екипа за подкрепа на личностното развитие.
Учениците, които се обучават в самостоятелна форма по ал.1, т. 4 през учебната 2020/2021 г. имат право да се явят на три сесии: редовна – през м. Ноември 2021 г. /03.11.-30.11.2021 г/. и две поправителни сесии: през м. Февруари 2022 г. /03.02.-28.02.2022 г./ и м. Юни 2022 г. /06.06.-30.06.2022 г./. Изпитите се провеждат с начален час: 9,30, в зала 401 в сградата на училището.
Съгласно чл. 114 от ЗПУО и настоящия правилник комбинирана форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета от училищния или индивидуалния учебен план. Обучението в комбинирана форма се извършва по училищния учебен план или по индивидуален учебен план – за ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени дарби.
Комбинирана форма на обучение може да се организира за:
1. ученик със специални образователни потребности;
2. ученик с изявени дарби.

Заповед – Изменение в Правилника на дейността на училището за учебната 2021/2022 г.