„Подкрепа за успех“

Проект

BG05M20P001-2.011-0001

„Подкрепа за успех“

Основната цел на проекта е да се подпомогне равният достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Специфични цели на проекта са:

 1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система.
 2. Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск.
 3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 11 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.
 4. Допълнителни обучения във втория Гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на знанията и уменията с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и на държавни зрелостни изпити по други учебни предмети от общообразователната подготовка.
 5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене.
 6. Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране.
 7. Дейности за работа с родителите чрез Включване на образователни медиатори, социални работници и др.
 8. Участие в междуучилищни дейности.

На 03.07.2020 . в СУ „ Цар Симеон Велики”, гр. Пловдив стартира проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката .

Сформирани две  групи за периода  03.07.2020 г. – 08.07.2020г.:

За учениците от IX клас

 • допълнително обучение по учебния предмет български език и литература, брой часове - 10 часа, ръководител на групата Мария Тапалилова
 • допълнително обучение по учебния предмет математика, брой часове - 10 часа, ръководител на групата – Динка Хаджиева

Сформирана една група за периода 06.07.2020 – 20.07.2020 г.

За учениците от VI клас

 • допълнително обучение по учебния предмет математика, брой часове – 20 часа, ръководител на групата Димитрина Щърбева

Координатор по чл. 7 от Наредбата за приобщаващото образование:

Милена Петрова – зам.дир.УД

Заповед за у-ща включени в Подкрепа за успех :

https://podkrepazauspeh.mon.bg/download/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0-01-06-2020.pdf

Приложение 3 към Заповед РД9105-190 от 02.06.2020

https://podkrepazauspeh.mon.bg/download/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_3.pdf

Начални инструкции : https://podkrepazauspeh.mon.bg/download/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%94%D0%92%20%D0%B1%D1%80.%2061%20%D0%BE%D1%82%202019.pdf