„Образование за утрешния ден“

ПРОЕКТ

„Образование за утрешния ден“

учебна 2019/2020 година

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.


Специфичните цели на проекта са:
- усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
- подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
- намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
- модернизиране на методите и средствата за обучение;
- повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
- насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
- осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

През учебната 2019/2020 година СУ „Цар Симеон Велики”

сформира следните клубове:

  1. 1. Клуб „Копютърен свят” – за ученици от IIIб клас

брой часове – 70 часа, период от 20.01.2020 г.- до 29.05.2020 г.

Ръководител: Петър Радев


  1. 2. Клуб „Светът на информационните технологии“ – за ученици от Vб клас

брой часове – 70 часа, период от 21.01.2020г. – до 04.06.2020г

Ръководител: Петър Радев