ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ 2016-2019г.

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Във връзка със Закона за предучилищно и училищно образование към всяко училище се създава Обществен съвет. Обществения съвет подпомага развитието на училището и съдейства за граждански контрол на управлението му. Състои се от нечетен брой членове – родители и представител на финансиращия орган. За член на Обществения съвет всеки родител може да номинира себе си или друг родител от паралелката. В събранието на родителите може да участва само едни представител от паралелка.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ ,

Уведомяваме  Ви, че на 15.12.2016 г . от 18:00 ч. в учителската стая ще се проведе събрание на родителите за определяне състава на Обществения съвет към СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Пловдив

Събранието ще се проведе по следния дневен ред:

  1. Избор на членове на Обществения съвет към СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Пловдив
  2. Избор на председател, зам. председател и секретар
  3. Избор на резервни членове на Обществения съвет към СУ „Цар Симеон Велики“ гр. Пловдив

Приканваме Ви да излъчите по един родител от клас за участието в събранието.

РУСИ БАТАШКИ

Директор на СУ „Цар Симеон Велики ” гр. Пловдив