КЛУБ „ИГРИТЕ ПРЕДИ И СЕГА“ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-004

КЛУБ „СВЕТЪТ НА ПРИРОДАТА“ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-004

КЛУБ „СРЪЧКОВЦИ“ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-004

КЛУБ „ОБИЧАМ ДА ТВОРЯ“ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-004

ПРИКАЗНА РАБОТИЛНИЦА ПО ПРОЕКТ ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-004

Ваканцията продължава

Училищното ръководство на СУ „Цар Симеон Велики“ –  Пловдив уведомява всички ученици, родители и учители, че  Регионално управление на образованието – Пловдив информира за постъпило  писмо от директора на Регионална здравна инспекция – Пловдив, с което се предписва удължаване на ваканцията за всички училища на територията на област Пловдив до 15.01.2017 г. Учебните занятия ще бъдат възобновени на 16.01.2017 г.

Олимпиада по български език и литература – 14.01.2017 г. – 9,00 ч.

Училищната комисия при СУ „Цар Симеон Велики“ – Пловдив  за организиране и провеждане на общински/училищен кръг на олимпиади и състезания през учебната 2016/2017 г.  уведомява учениците, заявили желание за участие в олимпиада по БЕЛ, че със Заповед № РД 06-0-6-1/09.01.2017 г. на Началника на РУО – Пловдив олимпиадата за всички ученици от Пловдивска област ще се проведе на 14.01.2017 г. от 09,00 часа.

Ваканцията продължава

Училищното ръководство на СУ „Цар Симеон Велики“ – Пловдив уведомява всички ученици, родители и  учители, че поради влошена метеорологична обстановка със заповед на кмета на община Пловдив

9, 10 и 11 януари 2017 г. са обявени за неучебни дни за училищата на територията на община Пловдив!

Промяна в датата на провеждане на олимпиада по БЕЛ

Училищната комисия при  СУ „Цар Симеон Велики“ – Пловдив  за организиране и провеждане на общински/училищен кръг на олимпиади и състезания през учебната 2016/2017 г.  уведомява учениците и техните родители, че е променена датата за провеждане на олимпиадата по български език и литература.
Съгласно Заповед № РД 06-0-6/06.01.2017 г. на Началника на РУО – Пловдив  олимпиадата по БЕЛ ще се проведе на  10.01.2017 г. в заявения час!

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.004-004

На 02.11.2016г., в СУ „Цар Симеон Велики”-Пловдив, стартира изпълнението на проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“. Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Част от специфичните цели на проекта са:

1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене.

В СУ„Цар Симеон Велики”- Пловдив, са създадени 7 групи за извънкласна дейност, чиято цел е преодоляване на обучителни затруднения и 12 групи за занимания по интереси. Общият брой на включените в проекта ученици е 252. Снимките представят работата на част от клубовете, работещи по проекта.