100 ГОДИНИ ОТ СМЪРТТА НА ИВАН ВАЗОВ

Днес, 100 години след смъртта на Патриарха на българската литература, е добре да си спомним безсмъртните му произведения! Да преклоним глава пред величавия свят на Вазовото слово!


ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА НА БЪЛГАРИЯ

БЕЗОПАСНО ДО УЧИЛИЩЕ

В Средно училище „Цар Симеон Велики“ – Пловдив, бе открита площадка за интерактивно обучение по БДП. Тя е изградена по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул  „Площадки за обучение по БДП“. Площадката е оборудвана с макет и варианти на пътища, кръгово кръстовище, велосипедни алеи, пешеходни пътеки, пътни знаци и велосипед.
През Европейската седмица на мобилността, 16 – 22 септември, площадката се превърна в  притегателен център за най-малките  ученици.
Първокласниците бяха включени в интересни ролеви ситуации, а учениците от 2., 3. и 4. клас се състезаваха в различни  дисциплини.

ЧЕСТИТ ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН!Информация за родителите на деца, записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете. Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи: • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище; • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година. Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 778 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи клас и услуга 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удостоверителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП), стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис. При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341 help@e-gov.bg

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРИЕМ В VІІІ КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Уважаеми родители и ученици,

Записване за прием в VІІІ клас в СУ„Цар Симеон Велики“ – гр. Пловдив, след първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране, ще се осъществява в периода от 14.07.2021г./сряда/ до 16.07.2021г./петък/ от 8.00 ч. до 18 .00 ч.

Задължителни документи при записване на ученици, класирани в СУ„Цар Симеон Велики“ – гр. Пловдив, са:

1. Заявление до директора(документът се предоставя в училището)

2. Оригинал на свидетелството за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО.

Учениците, които желаят да участват във втори етап на класиране,  попълват заявление по образец.

От ръководство на СУ„Цар Симеон Велики“ – гр. Пловдив

План-прием 2021 г.

Важно за Вас родители - план-прием УКАЗАНИЯ!